Aug 24, 2010

SCAM EMAIL - Subject: Gratulacje...............OPEC Nagroda Zwycięzca!

From: OPEC AWARD 2010 - info@opec-award-winners.org - Reply to: opecawrd2010@gmail.com -  
OPEC Organizacja
Trafalgar Square
Pall Mall East
Londyn SW1Y 5BJ
Zjednoczone Królestwo
Telefon: +447045768060
Ref: BTD/968/2010/AC
Serii: OAP/2010/0016/OPEC

Attn: zwycięzca,

 Pragniemy poinformować, że adres e-mail stało się jednym ze szczęśliwych zwycięzców w tym roku OPEC FUNDUSZU ds. Rozwoju Międzynarodowego, a zatem zdobył dla siebie całkowitą sumę środków pieniężnych dziewięćset tysięcy Wielkiej funtach brytyjskich (£900,000.00 GBP) w tej kategorii (serii: OAP/2010/0016/OPEC).

 Wszystkie adresy e-mail wprowadzone do niniejszej Rocznej zwraca losowo wprowadzane z internetowej bazy danych zasobów za pomocą zsynchronizowanego Random Selection System (SRSS). Do procesu wygranej / ubiegać się fundusze wygrał, wyślij następujące informacje do opecawrd2010@gmail.com

1. Swoje pełne imię i nazwisko:
2. Kraj:
3. Numer serii:
4. Wiek:
5. Numer telefonu / faksu:
6. Osób:
7. Płeć:

 Gratulacje od kierownictwa i pracowników OPEC FUNDUSZU Rozwoju Międzynarodowego. Czekamy na Państwa szybkiej odpowiedzi.

Z poważaniem,

Dr Richard A. Simon (dyrektor pieniężnych),
E-mail: opecawrd2010@gmail.com
FUNDUSZ OPEC ds. Rozwoju Międzynarodowego (OFID).
Copyright 1976-2010.


______________________________
_________________


W języku angielskim (In English).


OPEC Organisation
Trafalgar Square
Pall Mall East
London SW1Y 5BJ
United Kingdom
Phone: +447045768060
Ref: BTD/968/2010/AC
Batch: OAP/2010/0016/OPEC

Dear Winner,

 We wish to inform you that your email address has emerged as one of the lucky winners in this year's OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, and you have therefore won for yourself a total cash sum of Nine hundred thousand Great British Pounds (£900,000.00 GBP) in this category (Batch: OAP/2010/0016/OPEC).

 All email addresses entered for this Annual draws were randomly inputted from an internet resource database using the Synchronized Random Selection System (SRSS). To process your winning/claim your Nine hundred thousand Great British Pounds won funds, send the following informations to opecawrd2010@gmail.com

1. Your Full Names:
2. Country:
3. Batch Number:
4. Age:
5. Telephone/Fax Number:
6. Occupation:
7. Gender:

 Congratulations to you from the management and staff of OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. We await your swift response.

Yours Faithfully,

Dr. Richard A. Simon (Director of remittance),
Email: opecawrd2010@gmail.com
OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (OFID).
Copyright 1976-2010.

No comments: